©_suzie_larke_1
© Suzie Larke

21ain – 24ain Tachwedd

Amrywiol, gweler isod

Canolfan Mileniwm Cymru

Tocynnau

Aidan Moesby – Periodic Table of Emotion

Sagacity: the Periodic Table of Emotions

Cyfres cyfyngedig o 118

Mae Sagacity yn brosiect creadigol gan yr artist Aidan Moesby, a gomisiynwyd gan Dundee Contemporary Arts a’i gefnogi gan gronfa Alt-W New Media Scotland. Bwriad y prosiect oedd mesur ysbryd emosiynol dinas – Dundee – drwy gyfryngau cymdeithasol, negeseuon testun, arlwy newyddion a mwy. Wrth edrych ar y data hyn, datblygodd Moesby ‘dabl cyfnodol’ o emosiynau, gyda rhyngwyneb electronig oedd yn portreadu darlun cyfoes o ysbryd y ddinas.

Mae Aidan Moesby yn artist gweledol a churadur, ac mae’n creu gwaith sy’n archwilio’n fwyfwy lles dinesig a phersonol. Mae ei waith yn seiliedig ar ymchwil ac ymateb, gyda llawer o’r rheini yn sgyrsiau. Gallant fod yn wir, wedi’u clywed ar hap, yn weledol, yn ddychmygol neu hyd oed yn rhithwir. Mae’n gweithio’n aml o fewn y celfyddydau ac iechyd, yn enwedig pan fydd celf, technoleg a lles yn torri ar draws ei gilydd.

Mae print cyfyngedig o’r Tabl Cyfnodol o Emosiynau, a gynhyrchwyd yn DCA Print Studio, ar gael i’w brynu am £132.00. Am fwy o wybodaeth, ewch www.aidanmoesby.co.uk

Partneriaid y prosiect: Dr Nick Taylor, Cymrawd Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadurol a Jon Rogers, Athro Technoleg Creadigol. DJCAD, Prifysgol Dundee image___info_pdf__page_2_of_2_

aiden_moesby_image-1500
Cai Tomos - Gweithdy Dawns/Symud

workshop

‘Synhwyro’ch Hun’ – Symud a’r broses greadigol
Gwytnwch, dychymyg, cysylltu, creadigrwydd

Mae gan bob un ohonom iaith symud sy’n unigryw i ni. Mae’n bodoli yn y llefydd gwag rhwng a chyn geiriau. Mae o dan a thu hwnt i wyneb ein croen. Mae iaith ein hystum a’n hosgo yn cael ei datblygu wrth i’n cyrff gwrdd â’r byd o’n cwmpas. Bydd y gweithdy hwn yn gyfle i ni ddarganfod y sgiliau dawnsio sy’n cuddio tu fewn i ni. Mae egni gweladwy ac anweladwy y byd yn ein llunio ni. Mewn adegau o ansicrwydd, byddai pobl yn dawnsio. Miloedd ar filoedd o flynyddoedd yn ôl, byddent yn dawnsio mewn adegau o newid. Bydd y gweithdy hwn yn gyfle i ddawnsio beth bynnag rydych yn dymuno ei ddawnsio – yn unigol neu fel grŵp. Bydd yn gyfle i adlewyrchu rhywfaint, casglu adnoddau all ein helpu a’n cefnogi y tu mewn neu tu allan i’r stiwdio. Mae Cai Tomos yn artist symud ac yn goreograffydd a ddechreuodd ddawnsio yng Ngogledd Cymru. Gweithiodd fel dawnsiwr a choreograffydd ar lefel genedlaethol a rhyngwladol. Mae wedi teithio fel perfformiwr ac wedi cyflwyno ei waith mewn gwyliau yn Ne a Gogledd America, Sbaen ac Ewrop. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio mewn ysbytai yn Llundain ac mewn theatrau. Mae’n rhedeg Cwmni Perfformio ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru ac yn cynnig gweithdai yn y DU a thramor. Mae ymarferion byrfyfyr yn ganolog i’w waith, gan gefnogi pobl i ddatblygu a darganfod eu hiaith a’u geirfa symud eu hunain.

Gwyneth Lewis – Gweithdy Ysgrifennu
gl-keith-morris-resized Os ydych chi wedi cael trafferth ysgrifennu barddoniaeth, bydd Gwyneth Lewis yn dangos i chi sut i fwrw ati. Drwy ddefnyddio ymarferion yn y gweithdy, gan gynnwys ysgrifennu cerdd ar y cyd – bydd yn dangos i chi beth i’w wneud pan na fydd yr awen yn cydio.

Llun © Keith Morris
Barddoniaeth - 15.55

madcaff_theatr_soar_michael_02

Michael Breeze

Sara Annwyl

Mark Curtis

Will Ford

Bel Blue - 17.15

Bel Blue
Cantores a Chyfansoddwraig

Ganed Bel Blue yn Iwerddon, ac mae’n gantores ac yn gyfansoddwraig o Gaerdydd; mae ei chaneuon wedi’u hysbrydoli gan dirluniau prydferth a thelynegol ei chartref mabwysiedig – Cymru. Mae wedi bod yn datblygu ei cherddoriaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac ym mis Awst 2016, rhyddhaodd ei halbwm cyntaf “Our Places” – cyfuniad tyner o gerddoriaeth werin, sy’n mynd â ni ar daith ei chaneuon.
Mae Bel yn aml yn perfformio gyda’r chwaraewr ffidil llwyddiannus Jamie Nemeth, Kevs Ford ar y gitâr lled-acwstig ac AJ Constable ar yr offerynnau taro, ac mae pob un ohonynt yn chwarae ar yr albwm hefyd. Y llynedd, perfformiodd Little Sparks yn lansiad Gŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl Cymru. Yn ei geiriau ei hun, 'Mae ysgrifennu caneuon yn ffordd dda i lywio’ch hun drwy fywyd’
Am fwy o wybodaeth ac i wrando ar gerddoriaeth Bel Blue, ewch i www.belblue.co.uk

“Wirioneddol hyfryd”- Darren Warner GTfm Showcase Wales

“Canu mewn llais sydd mor dyner â’r pynciau mae’n canu amdanyn nhw” -Roy Spencer

“Campwaith o brydferthwch” - Jeremy Rees, Cyflwynydd Radio

bel-blue-profile-image-2-2“Ro’n ni’n dawel am sawl blwyddyn, nes i’m ffrindiau fy helpu yn ôl at gerddoriaeth. Mae gen i barch mawr at y celfyddydau, nid un unig fel ffordd o gyfoethogi bywyd, ond hefyd fel llwybr pwerus sy’n ein harwain, yn dawel bach, i ymgysylltu â’n hunain” - Bel Blue

Côr Only Boys Aloud - 18.00
boys_aloud
Ymddangosodd Only Boys Aloud am y tro cyntaf yng nghyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Glynebwy yn 2010. Bellach, gyda 200 o fechgyn ifanc yn eu harddegau mewn 14 o gorau ledled Cymru, maent yn cwrdd yn wythnosol mewn lleoliadau lleol ar gyfer ymarferion a chyngherddau. Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae’r bechgyn wedi lansio llong bleser, wedi canu yn Downing Street, wedi perfformio cân agoriadol Sport Relief ar BBC One a Chyngerdd 5ed Pen-blwydd y côr yng Nghanolfan y Mileniwm. Maent hefyd wedi perfformio yn eu cymunedau eu hunain, drwy gynnig cefnogaeth i fentrau codi arian lleol ac achosion da sy’n agos at eu calonnau.
Mae ein bechgyn yn gwneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd ac yn llawn hwyl, balchder ac hyder: “Mae Only Boys Aloud wedi newid fy mywyd. Mae wedi rhoi cyfeiriad i’m mywyd a hyder i gredu yn fi fy hun. Mae hefyd wedi gwneud i fi sylweddoli bod unrhyw beth yn bosib, bod yna gyfleoedd i bob math o bobl o bob math o gefndir.
Barddoniaeth - 16.10

gwyneth-lewis-writing-workshop
Gwyneth Lewis

Des Mannay

Rob Cullen

Christina Thatcher

Denni Turp

To Bear Sir - 17.20

to_bear_sir

American Mustard, Band Roc - 18.00
American Mustard, Band Roc - 18.00

Sesiwn Ddwbl yn ogystal â sesiwn Holi ac Ateb

Catriona James “Worse Things Happen”

Roeddwn i’n edrych ar y môr. Roeddwn i’n meddwl pa mor hawdd fyddai diflannu.

Beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n credu’r stigma amdanoch chi? Allwch chi garu eich methiant mwyaf? Mae ‘Worse Things Happen’ yn berfformiad unigol ynghylch profiad un person o iselder, wedi’i adrodd drwy straeon gwir a dawns.

Mae Catriona yn actor, mae wrth ei bodd â straeon gwir, mae’n berfformiwr corfforol ac yn dioddef o iselder. Dyfeisiodd y darn hwn a’i ysgrifennu gyda chymorth dramayddiaethol a chyfarwyddol gan Louise Osborn, a chyfarwyddyd symudiad gan Lara Ward.

Perfformiwyd ‘Worse Things Happen’ gyntaf yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, rhwng 10 a 12 Mawrth 2016. Ariannwyd y broses o greu’r sioe gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol, ac fe’i datblygwyd gyda chefnogaeth Canolfan Celfyddydau Chapter a WalesLab, un o fentrau datblygu artistiaid Theatr Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru..


All images © Grace Gelder

Catriona James “Worse Things Happen”

Roeddwn i’n edrych ar y môr. Roeddwn i’n meddwl pa mor hawdd fyddai diflannu.

Beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n credu’r stigma amdanoch chi? Allwch chi garu eich methiant mwyaf? Mae ‘Worse Things Happen’ yn berfformiad unigol ynghylch profiad un person o iselder, wedi’i adrodd drwy straeon gwir a dawns.

Mae Catriona yn actor, mae wrth ei bodd â straeon gwir, mae’n berfformiwr corfforol ac yn dioddef o iselder. Dyfeisiodd y darn hwn a’i ysgrifennu gyda chymorth dramayddiaethol a chyfarwyddol gan Louise Osborn, a chyfarwyddyd symudiad gan Lara Ward.

Perfformiwyd ‘Worse Things Happen’ gyntaf yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, rhwng 10 a 12 Mawrth 2016. Ariannwyd y broses o greu’r sioe gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol, ac fe’i datblygwyd gyda chefnogaeth Canolfan Celfyddydau Chapter a WalesLab, un o fentrau datblygu artistiaid Theatr Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru..


All images © Grace Gelder

Prisons Within

PROSIECT THE PRISON WITHIN.

prison within project (1)Dechreuodd y prosiect ‘The Prison Within’ pan gefais fy nghomisiynu gan Mind i ysgrifennu drama fel rhan o’i hymgyrch ‘Amser i Newid’ er mwyn dod â stigma iechyd meddwl i ben. Pan ofynnwyd y cwestiwn ‘Beth yw’r ffordd orau o gael gwared ar y stigma sy’n gysylltiedig â’r rhai sy’n dioddef iechyd meddwl?’, fy ymateb cyntaf oedd dweud ‘creu sgwrs’. Drwy fod yn awdur, fy ffordd i o greu dialog oedd drafftio sgript oedd yn ymdrin â’r materion sy’n gysylltiedig â labeli negyddol mewn iechyd meddwl. Gosodais fy nrama mewn carchar, amgylchedd lle mae nifer o ddioddefwyr y stigma hwn yn cyrraedd. ‘Ai’r diwedd oedd y carchar? Neu allai fod yn ddechreuad? A allai carchar gynnig yr help, am ba bynnag reswm, oedd ddim ar gael fel arall i’m cymeriadau? Pam nad oedd y cymorth hwn ar gael yn gynt ym mywydau’r prif gymeriadau?
Mae Eric yn cyrraedd y carchar am y tro cyntaf. Mae wedi’i gynhyrfu ac mae’n nerfus. Mae’n edrych yn debyg ei fod yn ymosodol hefyd..
Mae’n edrych fel pebai Vicent yn cymryd rheolaeth. Ond a yw e? Mae Del-Usion – y llais sydd ym mhennau’r ddau – yn eu harteithio – drwy wneud eu hamser yn y carchar yn fwy annioddefol, drwy bwysleisio hanes y ddau gymeriad a sut, drwy amgylchiadau ac anlwc, y daethant yn garcharorion mewn cell ac yn y meddwl..
Mae ‘Prisons Within’ yn mynd â ni ar daith gythryblus, ac ar y diwedd, mae’r siwrnai yn gorfodi un ohonynt i ail-werthuso pwy yw’r dioddefwyr mewn gwirionedd?
Wrth ddatblygu’r sgript, cefais gyfarfodydd gydag actorion, gweithwyr iechyd meddwl, defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl, a phobol yn gyffredinol. Dechreuodd y stori gymryd ei lwybr ei hun. Roedd gan bob person ei farn ei hun am stigma iechyd meddwl, a helpodd hynny i archwilio’n fanylach, sut mae pethau syml fel sgwrsio a chyfeillgarwch yn gallu bod yn allweddol i’w helpu i deimlo rhyddhad. Mae’r daith wedi bod yn gathartig i bawb gymerodd ran..
Rydym yn gobeithio, drwy gael y ddrama yn rhan o’r ŵyl iechyd meddwl bwysig hon, y gallwn helpu i greu llwyfan i drafod ac i ddysgu, a chyfrannu at y ddealltwriaeth, ac o bosib, dod â’r stigma i ben sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn carchardai a sefydliadau eraill ar draws Cymru..
Cysylltwch ag Anthony Wright ar 07535110337 anthonywright40@hotmail.com Diolch.

Sesiwn Ddwbl yn ogystal â sesiwn Holi ac Ateb

Ruins of Talgarth gan Blackwood Little Theatre
Mae’r ddrama hon yn seiliedig ar stori wir. Yn 18 oed, mae Jean wedi ei rhoi yn y seilam yn Nhalgarth (a elwid yn ‘The Bin’) ar gais ei gŵr, William. Rydym yn ceisio deall sut fath o brofiad oedd hynny i Jean a’r rhesymau pam wnaeth ei gŵr “ei rhoi yn y bin”. P1110563
window
P1110603 Sefydlwyd Blackwood Little Theatre yn 1929, ac mae wedi bod yn llwyfannu gweithiau o safon uchel ers hynny. Maent yn berchen ar adeilad eu hunain yn y dref. Mae Blackwood Little Theatre yn cynhyrchu o leiaf 5 cynhyrchiad bob blwyddyn, yn ogystal â chystadlu mewn Gwyliau Un Act. Yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf, mae’r theatr wedi debyn 35 o wobrau, gan gynnwys Gŵyl Dramâu Un Act Gwent, Gŵyl Ryngwladol IATA Liverpool (Nova Scotia) am y ddrama newydd orau (Fancying Sheep) a Rownd Derfynol Cymru yn 2008 am Last Tango in Blackwood, ac unwaith eto yn 2012 gyda Biscuits. Mae’r BLT wedi cynrychioli Cymru mewn Gwyliau Rhyngwladol yng Nghanada dair gwaith, ac mae’n falch o fod yn rhan o’r ŵyl hon wrth godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl a materion menywod. logo-01
Paul Whittaker – Gods and Kings - a shared reading
headshot_sm
Mae fy nrama lwyfan yn canolbwyntio ar y foment nes i dderbyn diagnosis o Iselder Manig Deubegynol, a finnau’n fyfyriwr tair ar hugain oed yn astudio Ffilm yng Nghasnewydd. Fe wnes i fynd mewn i’r ystafell yn aelod anniddig o gymdeithas, ac ar ôl ymgynghoriad ugain munud, dywedwyd bod yn rhaid i fi gymryd lithiwm (mae bod mewn coma yn un o’r sgil-effeithiau) neu byddwn wedi marw cyn cyrraedd 30. Yn rhyfedd ddigon, doedd y dewis ddim mor hawdd â hynny.
Mae’r darn yn gwbl onest, yn ddoniol ac yn herio canfyddiadau byw gyda salwch meddwl. Mae’n ddarn sy’n apelio at gynulleidfa eang, ac nid y sector iechyd meddwl yn unig. Mae’n archwilio sut mae pobl yn ymateb i ddiagnosis iechyd meddwl a sut gall unigolyn gael ei ail-ddiffinio yn llygaid y byd.
Paul Whittaker – Gods and Kings - a shared reading
headshot_smMae fy nrama lwyfan yn canolbwyntio ar y foment nes i dderbyn diagnosis o Iselder Manig Deubegynol, a finnau’n fyfyriwr tair ar hugain oed yn astudio Ffilm yng Nghasnewydd. Fe wnes i fynd mewn i’r ystafell yn aelod anniddig o gymdeithas, ac ar ôl ymgynghoriad ugain munud, dywedwyd bod yn rhaid i fi gymryd lithiwm (mae bod mewn coma yn un o’r sgil-effeithiau) neu byddwn wedi marw cyn cyrraedd 30. Yn rhyfedd ddigon, doedd y dewis ddim mor hawdd â hynny.
Mae’r darn yn gwbl onest, yn ddoniol ac yn herio canfyddiadau byw gyda salwch meddwl. Mae’n ddarn sy’n apelio at gynulleidfa eang, ac nid y sector iechyd meddwl yn unig. Mae’n archwilio sut mae pobl yn ymateb i ddiagnosis iechyd meddwl a sut gall unigolyn gael ei ail-ddiffinio yn llygaid y byd.

Sesiwn Ddwbl yn ogystal â sesiwn Holi ac Ateb

Re-Live “Coming Home”
“Dy’ch chi ddim yn teimlo dim byd. Ry’ch chi’n teimlo’n farw tu fewn. Ry’ch chi’n gwybod eich bod yn brifo pobol, eich gwraig, eich plant, eich mam. Ry’ch chi’n torri eu calonnau nhw, ond dy’ch ddim yn ffycin teimlo unrhyw beth”

Mae Re-Live yn cyflwyno darn theatr newydd, sydd wedi’i ddyfeisio a’i berfformio gan gyn filwyr a’u teuluoedd, drwy archwilio effaith trawma milwrol ar iechyd meddwl teuluoedd.

Côr Coming Home

re-live-logoSefydlwyd Côr Coming Home yn gynnar yn 2016, ac fe’i ddatblygwyd o dan arweinyddiaeth arbennig y Prif Arweinydd, Pauline Down. Drwy ganu caneuon am gadernid a llawenydd, mae’r côr yn gartref ychwanegol i gyn filwyr, eu teuluoedd ac aelodau o gymuned Caerdydd.

Mae’r côr yn falch iawn o gael perfformio ar lwyfan Glanfa yn ystod yr Ŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl.

www.re-live.org.uk

Streets Ahead Film

'Mae Charlie wedi bod yn teimlo’n fwyfwy digyswllt oddi wrth bobl a’r pethau o’i amgylch ac ar yr un pryd yn hunanfodlon yn eu cylch. Mae ei deimladau cynhyrfus yn cynyddu’n raddol, ac mae’n ei chael hi’n anoddach canolbwyntio. Mae’r cyfan yn cyrraedd penllanw mewn ffrwydrad o ofid a cholli rheolaeth. Fel y dywed ei wraig Maria “mae e mor gadarn. Pam ddigwyddodd hyn iddo?”

Mae ‘Urgent Assistance Required’ yn dangos nad yw’r un ohonom yn gwbl ddiogel rhag straen a phwysau ac nad oes angen i ddigwyddiad trawmatig mawr ddigwydd yn ein bywydau er mwyn i’n byd ddymchwel o’n cwmpas..

Mae’r stori hon yn ymwneud â gwybod beth all ddigwydd, deall beth all gael ei wneud am y peth a gofalu am ein hiechyd meddwl ein hunain ac iechyd meddwl pobl eraill.’

Bydd y sesiwn holi ac ateb ar ddiwedd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar PTSD

Sesiwn Ddwbl yn ogystal â sesiwn Holi ac Ateb

Elaine Paton – Elements of Momentos of Leaving
Arddangosfa’r artistiaid Catherine Lewis a Caroline Jones, ymateb i Ysbyty’r Eglwys Newydd tra’n gweithio ar ‘Moment(o)s of Leaving’ gydag arteffactau gan Gymdeithas Hanesyddol Ysbyty’r Eglwys Newydd.